Zapis do newslettera:

Chcę otrzymywać newsletter – czyli cotygodniowe pigułki wiedzy na temat: sprzedaży, psychologii, budowania przywództwa, tworzenia efektywnych zespołów itp., a także informacje o nowościach, promocjach, produktach lub usługach związanych z działalnością Tomasza Kalko.

Administratorem Twoich danych osobowych podanych w formularzu jest Tomasz Kalko prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Arati Tomasz Kalko. Twoje dane są przetwarzane przez Administratora w celu wysyłki newslettera. Szczegóły związane z przetwarzaniem danych osobowych znajdziesz w Polityce Prywatności.

________________

Pobieranie ebooka:

Pobierając materiały, zapisuję się także do newslettera Tomasza Kalko. Chcę otrzymywać newsletter,  czyli cotygodniowe pigułki wiedzy na temat: sprzedaży, psychologii, budowania przywództwa, tworzenia efektywnych zespołów itp., a także informacje o nowościach, promocjach, produktach lub usługach związanych z działalnością Tomasza Kalko.

Wiadomości będą wysyłane w celu marketingu bezpośredniego do realizacji,  którego zostanie wykorzystany podany przeze mnie adres e-mail. W przypadku chęci pobrania materiałów bez konieczności dołączenia do newslettera proszę o kontakt pod adresem e-mail biuro@kalko.pl oraz zapoznanie się z Polityką Prywatności. 

Administratorem Twoich danych osobowych podanych w formularzu jest Tomasz Kalko prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Arati Tomasz Kalko. Twoje dane są przetwarzane przez Administratora w celu wysyłki newslettera. Szczegóły związane z przetwarzaniem danych osobowych znajdziesz w Polityce Prywatności.

Klauzula RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Administratorem Twoich danych osobowych podanych w formularzu jest Tomasz Kalko prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Arati Tomasz Kalko.

Twoje dane są przetwarzane przez Administratora w celu wysyłki newslettera. Szczegóły związane z przetwarzaniem danych osobowych znajdziesz w Polityce Prywatności. Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych. Z administratorem możesz się skontaktować bezpośrednio pisząc na adres e-mail: biuro@kalko.pl

Administrator przetwarzana Twoje dane osobowe w celu wysyłania Ci informacji handlowych oraz treści promujących produkty i działalność administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679 (RODO) – a więc Twojej zgody. Zgoda jest Twoim oświadczeniem, które możesz w każdej chwili wycofać wypisując się z mojej bazy newsletter. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania zgody. W chwili gdy cofniesz zgodę, Twoje dane zostaną usunięte. Informuję Cię, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane także do celów statystycznych i analitycznych.

Podmiotami, którym administrator ujawni Twoje dane osobowe będzie dostawca systemu mailingowego. Administrator przetwarza Twoje dane zgodnie z RODO i zawarł z dostawcą usługi newsletter umowę powierzenia danych osobowych. Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na obszarze Europejskiego Obszaru Gospodarczego i nie będą przekazywane do Państw Trzecich. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Pamiętaj tylko, że bez podania swoich danych osobowych na przykład adresu e-mail nie osiągniesz swojego celu czyli  nie będziesz w stanie zapisać się na newsletter i otrzymywać informacji w nim zawartych. W związku z tym, że przetwarzam Twoje dane przysługuje Ci prawo do żądania od administratora sprostowania, usunięcia, ograniczenia danych osobowych. 

Masz także prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych realizowanych do chwili jej cofnięcia. Warunki realizacji Twoich praw zostały szczegółowo opisane w Polityce Prywatności osadzonej na mojej stronie – zapoznaj się proszę z tym dokumentem. 

Masz także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy tylko uznasz, że przetwarzanie Twoich danych narusza przepisy prawa.

Polityka Prywatności

Celem niniejszej Polityki Prywatności jest wyjaśnienie zasad, na jakich przetwarzane są Państwa dane osobowe oraz omówienie Państwa podstawowych praw związanych z przetwarzaniem przez nas danych osobowych.

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych podanych w formularzu jest Tomasz Kalko prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Arati Tomasz Kalko. ul. Złota 75a/7, 00-819 Warszawa NIP 542 200 15 62 Regon 050497510, Mail: biuro@kalko.pl.

Dane osobowe przetwarzane są na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz w polskich przepisach wydanych w związku z RODO, w tym ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Administrator zachowuje dane osobowe w poufności i zabezpiecza je przed niepowołanym dostępem osób trzecich na zasadach określonych w wyżej wskazanych aktach prawnych.

Administrator danych osobowych

W razie pytań dotyczących przetwarzania danych prosimy o kontakt z: Arati Tomasz Kalko. ul. Złota 75a/7, 00-819 Warszawa NIP 542 200 15 62 Regon 050497510, Mail: biuro@kalko.pl.

Zakres i cele przetwarzania danych osobowych

W ramach swojej działalności dane osobowe są zbierane i przetwarzane:

1. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych: w celu świadczenia usług na rzecz Klientów, marketingu usług Administratora, w tym w celu informowania o nowych produktach oferowanych przez Administratora oraz o jego działalności (np. w ramach newslettera), a także w celach analitycznych, statystycznych oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego z witryną Administratora (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

2. w celu wykonywania umów zawieranych przez Administratora z klientami, w tym organizowania szkoleń, w celu współpracy z dostawcami i innymi podmiotami współpracującymi z Administratora (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

3. w celu prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą z Administratorem (podstawa prawna, odpowiednio, art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

Przetwarzamy dane osobowe również w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Państwa prawa

RODO przyznaje następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych:

1. Prawo dostępu do informacji i obowiązek informacyjny –każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo wiedzieć, co się dzieje z jej danymi osobowymi.

2.     Prawo do sprostowania danych osobowych – każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo żądać, aby administrator sprostował dane nieprawidłowe lub uzupełnił dane niekompletne.

3.    Prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do bycia zapomnianym – oznacza, każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo domagać się ich usunięcia.

4.    Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

5.    Prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych.

6.    Prawo do przenoszenia danych –przy spełnieniu określonych warunków można żądać przekazania własnych danych bezpośrednio wskazanemu, innemu administratorowi.

7. Prawo do wniesienia skargi – mają Państwo prawo do wniesienia skargi związanej z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych – do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych).

Okres przetwarzania

Dane osobowe będą przetwarzane, odpowiednio, do czasu zrealizowania właściwych prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych związanych z przetwarzaniem określonych danych, do czasu upływu terminów przedawnienia związanych z umową, z którą jest związane przetwarzanie danych osobowych, lub związanych z przedawnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, do czasu wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania w celach marketingowych. Newsletter oraz inne podobne informacje przesyłamy do czasu wniesienia sprzeciwu w tym zakresie.

Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być w szczególności podmioty powiązane bezpośrednio lub pośrednio z Administratorem, w szczególności w sposób organizacyjny lub osobowy, które miałyby siedzibę w jednym z Państw Członkowskich Unii Europejskiej, a także zewnętrzni dostawcy usług (np. podmioty świadczące usługi IT).

Państwa dane osobowe przetwarzane są w siedzibie Administratora. Dane osobowe nie są przekazywane do krajów znajdujących się poza Unią Europejską. W razie przekazania danych osobowych do państw trzecich znajdujących się poza UE Administrator zastosuje odpowiednie instrumenty mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych.

Administrator, w związku ze współpracą ze swoimi dostawcami oraz innymi kancelariami prawniczymi, może powierzać przetwarzanie Państwa danych osobowych wyżej wskazanym podmiotom. Jednakże w każdym przypadku podmioty te będą zobowiązane do zachowania poufności Państwa danych osobowych oraz do przetwarzania ich zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz odpowiednimi instrukcjami Administratora.

Profilowanie

Państwa dane osobowe będą przedmiotem profilowania jako jednej z form zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 22 ust. 1 i 2 RODO w celu przygotowania dla Państwa najlepszej oferty.

Newsletter

1.     Dane podane w formularzu zapisu do newslettera (imię, adres e-mail) są przetwarzane w celu wysyłki newslettera na podstawie zgody.

2.     Dostawcą usługi newsletter jest MailerLite Limited, an Irish registered company at Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593, Ireland.

3.     Polityka prywatności dostawcy dostępna jest pod linkiem https://www.mailerlite.com/legal/cookie-policy.

4.     Dane podane podczas zapisu do newslettera nie będą przekazywane do państwa trzeciego poza Unią Europejską.

5.     Podanie danych w formularzu zapisu do newslettera jest dobrowolne, ale niezbędne do wysłania newslettera na podstawie zgody, a także w celu wysłania informacji o marketingu produktów własnych lub usług. 

6.     Będą Państwo otrzymywać newsletter do czasu zakończenia subskrypcji przez Państwa lub zakończenia wysyłania newslettera przez firmę Arati Tomasz Kalko.

7.     Mechanizm rezygnacji z usługi newsletter nie jest skomplikowany i polega na kliknięciu aktywnego linku z informacją „Wypisz mnie”. Po skorzystaniu z tego prawa i wypisaniu się z newslettera Państwa dane dotyczące subskrypcji newslettera będą przechowywane przez okres niezbędny dla obrony przed potencjalnymi roszczeniami. Jest to uzasadniony interes administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

8.     Dane są przechowywane w systemie MailerLite, który służy do wysyłki newslettera. MailerLite ma zatem dostęp do danych, które w ramach systemu MailerLite są przetwarzane.

9.     Dane osobowe przekazane podczas zapisania się do newslettera mogą zostać przekazane następującym podmiotom: serwisowi świadczącemu usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcy usługi poczty elektronicznej, dostawcy usługi newsletter.

10.  Przekazany adres e-mail przechowywany w systemie do wysyłki newslettera może zostać przekazany do platformy Meta w celu utworzenia grupy odbiorców reklamy w ramach serwisu Meta.

11.  MailerLite zapewnia funkcje analityczne i statystyczne zbierając informacje dotyczące m.in. liczby wyświetleń konkretnych stron.

Formularz Kontaktowy

1.     Umożliwia Państwu kontakt ze mną w ramach formularza kontaktowego zamieszczonego na mojej stronie lub poprzez wiadomość e-mail.

2.     Dane jakie zostają przekazane w ramach formularza kontaktowego, tj. Państwa email, numer telefonu, inne informacje podane w formularzu będą przetwarzane przez Firmę Arati Tomasz Kalko w celu kontaktu z Państwem.

3.     Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym wypadku jest Państwa zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu.

4.     Po zakończeniu kontaktu treść korespondencji może zostać archiwizowana.

5.     Czas archiwizacji nie będzie trwał dłużej niż termin przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa.

Polityka Cookies

1.    Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2.    Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Tomasz Kalko prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Arati Tomasz Kalko. ul. Złota 75a/7, 00-819 Warszawa NIP 542 200 15 62 Regon 050497510, Mail: biuro@kalko.pl.

3.    Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a.    dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych -w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b.     tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c.    utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

4.    W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

5.    W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a.    „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b.     pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c.     „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d.    „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

6.     W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej.

7.    Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

8.    Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Zmiany Polityki Prywatności

Wszelkie zmiany wprowadzane przez nas do Polityki Prywatności w przyszłości będą publikowane w witrynie Administratora, będą obowiązywać wyłącznie na przyszłość i wejdą w życie po zaakceptowaniu zmodyfikowanej polityki prywatności, o której zostaną Państwo powiadomieni w drodze pojawiającego się okna (pop-up window). O ile to możliwe, uprzejmie prosimy o regularne sprawdzanie naszej witryny w celu sprawdzenia aktualizacji naszej Polityki Prywatności. Jeśli nie akceptują Państwo naszej Polityki Prywatności lub zmian w Polityce Prywatności, powinni Państwo zaprzestać korzystania z naszej strony internetowej.